MARDİNLİ YAZAR VE ŞAİRLER

Divan Şairleri

Tarihte Yer Alanlar

Alim ve hekim olup çok iyi derecede Yunanca biliyordu. Pers kralı 2. Şahpur zamanındaki şehitler üzerine şiir ve ağıtlar ile Nikiya Sinoduna dair bir kitap yazdı. "Kanunlar Kitabı" adlı bir tercümesi vardır.

Mardin'in yetiştirdiği büyük bilginlerden biridir. l846 yılında Mardin'de doğmuş 1909 yılında ölmüştür. Astronomi, Cebir alanlarında önemli çalışmaları olmuştur. 1886 yılında İstanbul Yıldız Sarayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli ülkelerinden "Sultan"ın emriyle toplanan bilginler kongresine davet edilmiş, takdir görmüş ve kendisine maaş bağlanmıştır. 

Eserleri:

Çok sayıda eseri mevcuttur.  Sevadülbasar,  Fi Usül Elhadisi...

Tanınmış bir şairdir. Günümüze 300 kadar şiiri ulaşmıştır.

Üç milyon şiir cümlesiyle klasik edebiyatta büyük isim yapmıştır. 285'te Nusaybin'de doğmuş ve 375'te vefat etmiştir.

576'da Mardin'de doğmuştur. Ünlü bir matematikçidir. Önemli eserleri mevcuttur.

Devrinde ün salmış bir bilgindir. İbnil- Muhammed B.Hamid Kadı: Tanınmış bir edebiyatçıdır. Keşfilişarat El Harffiye Vel Edebbiye adlı eseri önemlidir. 828 (1312) yılında vefat etmiştir.

575 (1159) yılında Mardin'de doğmuştur.  Aruki Ahmet Nasreddin'in katibi idi. Şair ve edip olan Ebul Safa, Hulagu askerleri tarafından öldürülmüştür. "Enes Elmülük" adlı eseri mevcuttur.

Alaaddin Ebilhış: Mardinlidir "İbn'ül Türkmani" lakabıyla meşhurdur. İlim, fıkıh, hadis, tefsir, usul, faraiz, şiir, aruz konularında zamanının tek temsilcisi sayılırdı. 

Eserleri:

Kahire'de vefat etmiştir. Mısır'da "MARDİNİ" adıyla anılan camii yaptırmıştır.

Mardin'de okumuş ve yerleşmiştir. "İbn'ül Mardini" lakabıyla anılmıştır. 

Eserleri:

760 (1344)Tarihinde Şam'da valilik yapmıştır. Müzik alanında derin bilgisi olan bir zat olarak tanınmıştır.

765 ( 1349)'da Mısır sultanı Melik El Eşref Şaban zamanında Halep'te valilik yapmıştır.

Mardinli olup kafiye ustalarından Hind'inin torunudur. Sultan Ahmet Han devrinin ediplerindendir.

Nusaybinlidir. 9.asırda Mantığa dair kitabı mevcuttur. İstek Hürriyeti, Cennet, Ruh, Cesetlerin Dirilişi, Meleklerin Yaratılış ve Göklü Hiyerarşi üzerine birer kitap yazdı.

Nusaybinlidir. 9. Asırda Cesetlerin Dirilişi, Şeytan ve değişik konularda olmak üzere 8 eseri vardır.

Yusuf Sıtkı Efendinin oğludur. Temyiz azalığı yapmıştır. Zamanın ileri gelen alimlerindendir.

Mardinlidir. Devrin tanınmış Müzisyenlerindendir. Makam olarak , " Usul Cemerde, Murubba" ile on kadar gözde eseri mevcuttur.

(1881-1957): Yusuf Sıtkı Efendi'nin oğludur. İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ordinaryüs Profesörüdür."Mecelle ve Feraiz" alanında dünyaca şöhret yapmıştır.

Toprak Hukuku alanında çok kıymetli eserleri mevcuttur. Müzik alanında da geniş bir bilgisi vardı. Konferans, makale, etütlerinden başka basılmış on yedi adet kitabı vardır. Bu eserlerinde: Arazi ve Evkaf, Mecelle ve Medeni Hukuka ve Edebiyata olan yetkinliği aşikardır.

Eserleri:

Metropolitliğe kadar yükselebilme başarısını gösterebilmiş Mardin'in yetiştirdiği çok önemli bir alimdir. Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri vardır. Bu eserler dini tarihi ve edebi mahiyettedir. "Ölümden korkmam. Ama ne var ki, ölüm kalemi kırıyor!" Ölümünden pek az önce söylediği bu cümle, onun aydın bir din adamı ve tarihçi kimliğini açıklar. 20 Nisan 1947'de Mardin ve Deyrulzafaran Metropolitliğine atanan ve bu görevi icra ederken ölen Dolabani'nin dini ve tarihi etkisi günümüze kadar sürmektedir.

Eserleri: 

Tarihte Mardin ve Öz Hikmet Dergisi başta olmak üzere Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri mevcuttur.

Bülent Tekin - Şair ve Yazar

1954 yılında Mardin'in Derik ilçesinde doğdu. İDMMA(Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ(Gaziantep Kampusu) inşaat Mühendisliği mezunudur. Edebiyatçılar Derneği, BESAM, TYS ve PEN üyesidir. Halen Gırgır Dergisinde yazmaktadır.